Błędy w sztuce medycznej

ADWOKACI ZAJMUJĄCY SIĘ BŁĘDAMI MEDYCZNYMI

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informacje, których potrzebujesz, by zrealizować pozew o błędy w sztuce medycznej. Nie poniesiesz kosztów, dopóki nie wygramy. 

Roszczenia z tytułu błędów w sztuce medycznej

INFORMACJE OGÓLNE

Co roku tysiące pacjentów doznaje obrażeń lub umiera w wyniku zaniedbań lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia. Gdy pacjent doznaje obrażeń lub umiera w wyniku nieprawidłowej opieki medycznej lub zaniedbań w tym zakresie, odpowiedzialny za obrażenie bądź zgon lekarz lub inny pracownik służby zdrowia mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w procesie o błąd w sztuce medycznej.

Pacjentom pod opieką lekarską przysługuje prawo do otrzymania leczenia zgodnego z przyjętymi standardami medycznymi. Jeśli poziom opieki odbiega od standardów i dochodzi do błędu w sztuce medycznej, może przysługiwać Ci odszkodowanie w procesie o błąd w sztuce medycznej.

Jak prowadzimy sprawy o roszczenia z tytułu błędów w sztuce medycznej

Rodzaje Spraw O Błąd W Sztuce Medycznej

Błąd w sztuce medycznej może wystąpić w wyniku różnych działań medycznych, ale najczęściej sprawy dotyczą następujących sytuacji:

 • porody urazowe,
 • błędy na szpitalnym oddziale ratunkowym,
 • błędy w szpitalu,
 • błędy diagnostyczne,
 • błędy anestezjologiczne,
 • błędne podanie leku,
 • niepożądane działania leków lub interakcje z lekami,
 • nadużycia i zaniedbania w domach opieki.

POZWY O BŁĄD W SZTUCE MEDYCZNEJ

Procesy o błąd w sztuce medycznej – dotyczące zarówno uszerbku na zdrowiu, jak i śmierci zawinionej – wiążą się ze szczególnymi zagadnieniami prawnymi, takimi jak szczególne okresy przedawnienia i bardziej restrykcyjne wymagania dowodowe. Sheldon Minkow i Andrew Domin, prawnicy z Chicago, którzy zajmują się błędami w sztuce medycznej, doskonale orientują się w złożonych kwestiach prawnych i szczegółach, które mają zasadnicze znaczenie w procesach o błąd w sztuce medycznej. Warto niezwłocznie zasięgnąć opinii kompetentnego radcy prawnego, by udokumentować i zachować odpowiednie dowody.

WYMAGANIA PRAWNE W PRZYPADKU ROSZCZENIA Z TYTUŁU BŁĘDU W SZTUCE MEDYCZNEJ

Roszczenia z tytułu błędów sztuce medycznej wiążą się z szeregiem złożonych problemów prawnych i w związku z tym ich dochodzenie może czasem być trudne. Warto niezwłocznie zasięgnąć opinii kompetentnych radców prawnych, na przykład prawników z kancelarii Minkow Domin w Chicago zajmujących się błędami w sztuce medycznej, aby zgromadzić potrzebne dowody i wystąpić z odpowiednimi roszczeniami.

Aby wystąpić z roszczeniem z tytułu błędu w sztuce medycznej powód musi zwykle udowodnić, że:

 • lekarz, pielęgniarka, szpital lub inna osoba bądź placówka świadcząca usługi medyczne miał(a) obowiązek zapewnić pacjentowi odpowiednie leczenie;
 • lekarz, pielęgniarka, szpital lub inna osoba bądź placówka świadcząca usługi medyczne nie zapewnił(a) odpowiedniego leczenia;
 • pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł w wyniku braku odpowiedniego leczenia;
 • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta zostały spowodowane przez niezapewnienie przez lekarza, pielęgniarkę, szpital lub inną osobę bądź placówkę świadczącą usługi medyczne odpowiedniego leczenia.

Roszczenia z tytułu błędów w sztuce medycznej nie tylko wiążą się z szeregiem złożonych problemów prawnych, ale także obejmują skomplikowane kwestie medyczne. W związku z tym nasi chicagowscy prawnicy zajmujący się błędami w sztuce medycznej wiedzą, jak istotne jest zasięgnięcie opinii doświadczonych biegłych lekarzy na temat właściwego leczenia, koniecznych dowodów o charakterze medycznym i dostosowania kwestii prawnych do standardów medycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

3

Skontaktuj się z nami